Organic Nomenclature

Name the molecule.

sec-butylcyclopropane
t-butylcyclobutane
n-propyl